Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

PRIVACY VERKLARING

1 Algemeen
Swimcool hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. Swimcool houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG of GDPR.
Als Swimcool zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Swimcool
Zetel: Polenplein 9, 8755 RUISELEDE
e-mailadres: info@swimcool.be

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Swimcool verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Swimcool (uitvoering overeenkomst);
Het versturen van nieuwsbrieven, berichten en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang);
Het bekomen van subsidiring door de overheid (wettelijke verplichting)
Het verzekeren van onze leden (wettelijke verplichting)

1.2 Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:
Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, -plaats, nationaliteit

1.3 Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties:
Swimcool (website)
Ledenbeheer (inschrijvingsmodule)

1.4 Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
Webhosting;
Verzekering- en subsidies.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

1.5 Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger of door het aanvaarden van onze voorwaarden bij het invullen van uw profiel en de inschrijving op onze website.

1.6 Bewaartermijn
Swimcool bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Swimcool verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar na het laatste gebruik. Dit voor het verwerken van onze statistieken.

1.7 Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We nemen backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn genformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.8 Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door n van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.9 Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

1.10 Omboeking
Omboeken van zwemlessen is niet mogelijk.

1.11 Annulatie
Bij annulering langer dan een maand voor de start van de lessenreeks, houden wij 25 administratiekosten in. Is de periode echter kleiner dan een maand, dan houden wij om praktische redenen 50% van het inschrijvingsgeld in. Bij een annulatie vanaf les 3 kunnen wij geen enkele tegemoetkoming meer aanbieden. Indien de zwemlessen niet kunnen doorgaan door overmacht, kan geen terugbetaling geist worden.
1.11.1 Annulatie Zwemacademie @home
Bij annulering langer dan een maand vooraf, houden wij 50% administratiekosten in. Is de periode echter kleiner dan een maand, dan kunnen wij geen enkele tegemoetkoming meer aanbieden.

1.12 Wijziging privacyverklaring
Swimcool kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 25 februari 2019.